Oświadczenie o ochronie prywatności


Dane personalne (zwane dalej w większości „Danymi”) przetwarzane są przez nas tylko w ramach konieczności jak również dla celów udostępnienia sprawnej i przyjaznej prezentacji internetowej, wraz z treściami oraz oferowanymi usługami.
Zgodnie z art. 4 p. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/679, czyli Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (zwanego dalej tylko „RODO”), za „przetwarzanie” uznaje się każdy proces realizowany poprzez procedury automatyczne lub też bez ich zastosowania jak również każda seria procesów związana z danymi osobowymi, jak zbieranie, rejestrowanie, organizowanie, porządkowanie, zapisywanie, dostosowywanie oraz zmienianie, odczytywanie, zapytywanie, stosowanie, ujawnienie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub inna forma udostępniania, porównywanie lub powiązywanie, ograniczanie, usuwanie i niszczenie danych.

W poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasie trwania i podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych, jeżeli decydujemy samodzielnie lub wspólnie z innymi o celach i środkach przetwarzania. Poza tym informujemy o stosowanych przez nas do celów optymalizacyjnych jak również zwiększenia jakości użytkowania komponentach obcych, o ile na skutek powyższego osoby trzecie przetwarzają dane na własną odpowiedzialność.

Nasze oświadczenie o ochronie prywatności ma następujący podział:
I. Informacje o nas jako jednostce odpowiedzialnej
II. Prawa użytkowników i zainteresowanych
III. Informacje dotyczące przetwarzania danych

I. Informacje o nas jako jednostce odpowiedzialnej

Odpowiedzialnym operatorem niniejszej prezentacji internetowej w rozumieniu przepisów o ochronie danych jest:

F.P. WENGLON Sp. z o.o., sp. k.
ul. Sportowa 12
72-003 Dobra
Polska
Telefon: 0451-39689280
Telefax: 0451-39689280
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Pełnomocnik ds. ochrony danych u operatora:
Cezary Michalczyk
ul. Sportowa 12
72-003 Dobra
Polska
Tel.: +49-91-4324520
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

II. Prawa użytkowników i zainteresowanych
Spoglądając na poniżej opisane dokładniej przetwarzanie dane, użytkownicy oraz zainteresowani mają prawo do potwierdzenia, czy będą przetwarzali określone dane, do informacji odnośnie przetwarzania danych, do informacji o przetwarzaniu danych jak i do kopii danych (por. też art. 15 RODO);

 • do skorygowania bądź uzupełnienia niepoprawnych bądź niekompletnych danych (por. też art. 16 RODO);

 • do niezwłocznego usunięcia odpowiednich danych (por. też art. 17 RODO) lub – alternatywnie – jeżeli zgodnie z art. 17 ust. 3 RODO konieczne jest dalsze przetwarzanie, do ograniczenia przetwarzania zgodnie z wytycznymi art. 18 RODO;

 • do otrzymanie dotyczących ich i udostępnionych przez nich danych oraz do przekazania tych danych innemu operatorowi/jednostce odpowiedzialnej (por. też art. 20 RODO);

 • złożenia skargi na jednostkę nadzorującą, o ile są zdania, że dane ich dotyczące były przetwarzane przez operatora z naruszeniem postanowień prawa o ochronie danych (por. też art. 77 RODO).

Poza tym operator zobowiązany jest do informowania wszystkich odbiorców, wobec których ujawniał dane, o ich sprostowaniu lub usunięciu jak i ograniczeniu przetwarzania na podstawie artykułów 16, 17 ust. 1, 18 RODO. Zobowiązanie to nie występuje jednak, jeżeli udzielenie informacji nie jest możliwe lub jest powiązane z nadmiernymi nakładami. Niezależnie od tego użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach.

Użytkownicy oraz zainteresowani zgodnie z art. 21 RODO mają również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przyszłego przetwarzania dotyczących ich danych, o ile dane te przetwarzane są przez operatora wg wytycznych art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Sprzeciw dopuszczalny jest w szczególności wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego.

III. Informacje dotyczące przetwarzania danych
Państwa dane przetwarzane przy okazji korzystania z naszej witryny internetowej są usuwane bądź blokowane, jak tylko cel ich zapisania nie będzie aktualny, a usunięciu nie będą stały na przeszkodzie ustawowe obowiązki przechowywania danych ani nie zostały złożone inne wytyczne do poszczególnych procesów przetwarzania.

Internetowe procesy rekrutacji / Publikacja ofert pracy

Oferujemy możliwość zgłoszenia się do procesu rekrutacyjnego poprzez naszą witrynę internetową. W przypadku cyfrowej aplikacji, Państwa dane aplikacyjne są elektronicznie zbierane i przetwarzane przez nas dla celu realizacji postępowania rekrutacyjnego.

Podstawą prawną przetwarzania jest § 26 ust. 1 str. 1 Federalnej ustawy o ochronie danych w połączeniu z art. 88 ust. 1 RODO.

Jeżeli po przeprowadzeniu procesu rekrutacyjnego zostanie zawarta umowa o pracę, to zapisujemy Państwa dane przekazane podczas zgłoszenia w aktach osobowych do celu realizacji zwyczajowego procesu organizacyjno-administracyjnego – powyższe oczywiście z uwzględnieniem dalszych prawnych zobowiązań.

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku również § 26 ust. 1 str. 1 Federalnej ustawy o ochronie danych w połączeniu z art. 88 ust. 1 RODO.
W przypadku odrzucenia kandydatury usuwamy przekazane nam dane automatycznie dwa miesiące po ogłoszeniu odrzucenia. Usunięcie nie ma jednak miejsca, jeżeli na skutek postanowień ustawowych wymagane jest, aby dane – przykładowo z powodu zobowiązania dowodowego zgodnie z AGG były zapisywany na dłuższy okres, do czterech miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego.

Podstawą prawną w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO oraz § 24 ust. 1 p. 2 Federalnej ustawy o ochronie danych. Naszym uzasadnionym interesem jest ochrona prawna.
Jeżeli wyraźnie wyrażą Państwo zgodę na dłuższe przechowywanie danych, przykładowo celem rejestracji w bazie danych kandydatów i zainteresowanych, to dane przetwarzane są dalej na podstawie udzielonej zgody. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Zgodę można oczywiście zawsze cofnąć zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO poprzez oświadczenie złożone wobec nas ze skutkiem na przyszłość.