Dobra, 21.10.2017

Zapytanie ofertowe
Numer zamówienia: W/6/2017
Przedmiot zamówienia:
Stół do docinania prepregu

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
FP WENGLON Spółka z o. o. spółka komandytowa
72-003 Dobra, ul. Sportowa 12

2. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiotem zamówienia jest:
      Stół do docinania prepregu
2.2. Szczegółowa specyfikacja zamówienia oraz kryteria oceny znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
2.3. Zamawiający dopuszcza oferty dotyczące wyłącznie urządzeń nowych.
2.4. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
2.5. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1. Wypełniona oferta powinna być:
•    przedstawiona wg wzoru zawartym w załącznik nr 2.
•    opatrzona pieczątką firmową
•    zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP,
•    opatrzona czytelnym podpisem dostawcy
5.2. W załącznikach do oferty należy uwzględnić szczegółowy opis oferty pozwalający jednoznacznie ocenić jej wartość wg wskazanych kryteriów oceny.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
•    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub mail na adres:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! do dnia 14 listopada 2017r do godziny 16:00 czasu lokalnego zleceniodawcy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
•    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmieniać lub wycofać swoją ofertę.
•    W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
•    Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny bądź w razie braku środków finansowych.

7. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Rafał Skalski pod numerem tel. 914324522 w godz. od 9.30 do 14.30
lub pod adresem email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 

<< PRZETARGI