Dobra, 21.10.2017

Zapytanie ofertowe
Numer zamówienia: W/16/2017
Przedmiot zamówienia:
Stanowisko rejestracji

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
FP WENGLON Spółka z o. o. spółka komandytowa
72-003 Dobra, ul. Sportowa 12

2. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
2.1 Przedmiotem zamówienia jest:
      Stanowisko rejestracji
2.2. Szczegółowa specyfikacja zamówienia oraz kryteria oceny znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
2.3. Zamawiający dopuszcza oferty dotyczące wyłącznie urządzeń nowych./images/PDF/13.Specyfikacja.pdf
2.4. Zamawiający nie dopuszcza ofert wariantowych.
2.5. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
5.1. Wypełniona oferta powinna być:
•    przedstawiona wg wzoru zawartym w załącznik nr 2.
•    opatrzona pieczątką firmową
•    zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP,
•    opatrzona czytelnym podpisem dostawcy
5.2. W załącznikach do oferty należy uwzględnić szczegółowy opis oferty pozwalający jednoznacznie ocenić jej wartość wg wskazanych kryteriów oceny.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
•    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub mail na adres:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! do dnia 14 listopada 2017r do godziny 16:00 czasu lokalnego zleceniodawcy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
•    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmieniać lub wycofać swoją ofertę.
•    W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
•    Zamawiający może wycofać się z udzielenia zamówienia w każdym czasie bez podania przyczyny bądź w razie braku środków finansowych.

7. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pan Rafał Skalski pod numerem tel. 914324522 w godz. od 9.30 do 14.30
lub pod adresem email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! 
<< PRZETARGI