Dobra, 22.08.2018

Zapytanie ofertowe na wybór generalnego wykonawcy.
Numer zamówienia: W/01/2017
Przedmiot zamówienia:
HALA PRODUKCYJNA
Przedmiotem postępowania jest wybór Generalnego Wykonawcy w celu realizacji budowy hali produkcyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zagospodarowania jego otoczenia.
Obowiązkiem GW będzie realizacja całości inwestycji budowlanej pod nadzorem Inżyniera Kontraktu.

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
FP WENGLON Spółka z o. o. spółka komandytowa
72-003 Dobra, ul. Sportowa 12

2. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA
2.1. Szczegółowa specyfikacja zamówienia oraz kryteria oceny znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
2.2. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
2.3. Zamawiający przewiduje, że okres realizacji inwestycji nie przekroczy ośmiu miesięcy od dnia rozpoczęcia robót,
       których początek przewidziany jest na 2018 r.

3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
3.1. Wypełniona oferta powinna być:
       przedstawiona wg wzoru zawartym w załącznik nr 1,
       opatrzona pieczątką firmową ,
       zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu, numer NIP,
       opatrzona czytelnym podpisem dostawcy,
       termin obowiązywania oferty to minimum 60 dni,
       koszty sporządzenia oferty ponosi oferent.
3.2. W załącznikach do oferty należy uwzględnić szczegółowy opis oferty pozwalający jednoznacznie ocenić jej wartość wg wskazanych kryteriów oceny.

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

    • Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty lub mail na adres:
      Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! do dnia 05 września 2018r do godziny 16:00 czasu lokalnego zleceniodawcy. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
    • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmieniać lub wycofać swoją ofertę.
    • W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pan Marek Orłowski email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

8. W OKRESIE OD ROZPOCZĘCIA POSTĘPOWANIA DO PODPISANIA UMOWY Z GW :
    a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
    1. odwołania postępowania w ramach zapytania ofertowego w każdym czasie do momentu złożenia ofert,   
    2. zakończenia postępowania bez wyłonienia GW,
    3. unieważnienia postepowania, także po dokonaniu  wyboru najkorzystniejszej oferty, bez podania przyczyn,
    4. zmiany przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem.
b) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej.
c) W przypadkach, o których mowa powyżej, oferentom nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne      roszczenia odszkodowawcze.

1. Projekt budowlany
2. Formularz ofertowy
3. Wykaz osób
4. Zapytanie ofertowe


<< PRZETARGI